Gekon wynajem konsol, gry, serwis
  Strona główna » Cookies (Rabat widoczny po zalogowaniu)  |  Moje konto   
Kategorie
Filmy Blu-Ray
Gadżety
GameBoy Adv.
Gry bitewne
Gry planszowe
Militaria
Multimedia
Nintendo 3DS
Nintendo DS
PC
PlayStation 2
PlayStation 3
PlayStation 4
PSP
PSVita
Switch
Wii
WiiU
Xbox 360
Xbox One
Wyszukiwanie
 
Wpisz szukany wyraz.

Wyszukiwanie zaawansowane
Serwis konsol/PC
Gry używane na konsole
Gry PL na konsole
Informacje
O nas
Regulamin
Polityka prywatności
Pobierz cennik
Współpraca
Skup gier
Odkup gier
Wymiana gier
Wynajem sprzętu
Serwis konsol
Serwis PC
Karta rabatowa
Praca u nas
Kontakt
Kontakt więcej
Wrocław:
 71 3742617
 784 779 524

Środa Śląska:
 514 114 068

Elbląg:
 518 156 434

Ostrołęka:
 536 900 687
Polityka prywatności Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.Definicje

1.Administrator – Gekon Katarzyna Szaro z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Piechowicka 8, NIP: 8942498317, REGON: 932904183, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika. Gekon jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu określoną w Regulaminie.

2.Firma Gekon Katarzyna Szaro dalej nazywana będzie Gekon.

3.Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego Sklepgekon.pl dostępny pod adresem http://sklepgekon.pl/privacy.php

4.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

5.Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.sklepgekon.pl Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 16 rok życia.

6.Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa

oświadczenie usług drogą elektroniczną.

II.Obowiązki informacyjne Administratora

1.Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Gekon wynikające z art. 13 RODO.

2.Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić

przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.

3.W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.

III.Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

1.Administrator reprezentujący Gekon wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkowników Serwisu zostały dedykowane poniższe dane kontaktowe: adres e-mail:

admin@sklepgekon.pl oraz adres korespondencyjny: Gekon, ul.Drobnera 36,

50-257 Wrocław.

2. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

IV. Oświadczenie Administratora

1.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a)przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b)zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c)adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d)prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e)przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,

przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

f)przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2.W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.

3.Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

1.Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Gekon.

2.Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

1)Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu - dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności

oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

a)imię i nazwisko,

b)adres zamieszkania,

c)adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),

d)adres e-mail,

e)numer telefonu.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.

2)Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie internetowym. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Kupującego)

a)imię i nazwisko,

b)adres korespondencyjny,

c)adres e-mail,

d)numer telefonu,

e)powód i dane przedmiotu reklamacji.

3)Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit.

f)(prawnie uzasadniony cel Administratora), przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a)imię i nazwisko,

b)adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,

c)adres e-mail,

d)numer telefonu.

4)Marketing behawioralny - przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.

5)Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji Gekon - art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą)

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:

a)imię i nazwisko,

b)adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,

c)adres e-mail,

d)numer telefonu.

W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:

a)płeć,

b)datę urodzenia,

c)wiek,

d)wizerunek.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników (cyberbezpieczeństwo) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego sklepgekon.pl, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. adres IP Urządzenia.

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego sklepgekon.pl.

VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

1.W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom Gekon w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.

2.Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a)firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez Użytkowników,

b)operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)

c)firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych przez Użytkowników.

3.Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.

4.Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów w sklepie internetowym sklepgekon.pl mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi badania satysfakcji Klientów.

5.Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy

ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

6.Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa

izgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

7.Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności

zprzepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

8.Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu

oobowiązek prawny.

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

1.Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:

a)dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

b)dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,

c)dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,

d)dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

a.Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Gekon w ramach funkcjonowania

Serwisu przysługuje:

a)prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;

b)prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

c)prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

IX. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

1.Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Serwisu sklepgekon.pl.

2.Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.

4.Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

X. Definicje Cookies

1.Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

2.

Cookies

Administratora - oznacza

Cookies zamieszczane przez

Administratora,

 

za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

3.

Cookies

Zewnętrzne - oznacza Cookies

zamieszczane przez partnerów

Administratora,

 

za pośrednictwem strony internetowej Serwisu na podstawie zawartych umów.

XI. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

XII. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

1.1.Konfiguracji Serwisu:

a.dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

b.rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

c.zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

d.zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

1.2.Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie:

a.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

b.poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

c.optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.

1.3.Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

a.dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b.poprawna obsługa programów partnerskich, umożliwiająca w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

1.4.Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:

a. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności

dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

1.5.Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

a. tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury

i zawartości.

1.6.Świadczenia usług reklamowych:

a.dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów

Administratora oraz firm trzecich.

1.7.Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

2.Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

2.1.Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

2.2.Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie

i zasadach

zbierania

danych

w

związku

z

usługą

można

znaleźć

pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 

 

2.3.Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

2.4.Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

2.5.Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

XIII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione

w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

XIV. Geolokalizacja

1.Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu opcji

tzw. geolokalizacji, tj. określenia pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez niego z Serwisu.

2. Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia przeglądarki i na podstawie adresu IP Urządzenia.

3.Geolokalizacja jest używana wyłącznie w celu przedstawienia zawartości merytorycznej Serwisu dopasowanej do lokalizacji, w której znajduje się Użytkownik.

4.Administrator nie śledzi ani nie zapamiętuje położenia Użytkownika w czasie korzystania

z Serwisu. Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nią funkcji.

5.Usługi geolokalizacyjne można całkowicie wyłączyć w ustawieniach Urządzenia, jednak może to uniemożliwić lub utrudnić pełne korzystanie z Serwisu.

XV. Powiadomienia web push

1.Serwis może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push.

2.Powiadomienia web push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień web push Użytkownik powinien w komunikacie wysłanym

przez jego przeglądarkę internetową wybrać opcję oznaczoną jako „Zezwól na wysyłanie wiadomości pushż lub innym równoznacznym sformułowaniem.

3.Zgoda na wysyłanie wiadomości web push może zostać w każdej chwili odwołania przez Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

4.W związku z korzystaniem przez Użytkownika z powiadomień web push Administrator nie zbiera ani w inny sposób nie przetwarza danych osobowych Użytkownika.

Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?
Nowe konto
Gekon na Facebooku
Nowości więcej
Ładowarka PDP Energizer do PS4
Ładowarka PDP Energizer do PS4
89zł Towar na zamówienie.

Więcej...
Promocje więcej
LEGO Marvel Super Heroes [PL/ANG] (używ.)
LEGO Marvel Super Heroes [PL/ANG] (używ.)
59zł Produkt dostępny w magazynie.

Far Cry 5 [PL/ANG]
Far Cry 5 [PL/ANG]
129zł Towar na zamówienie.

Luigis Mansion
Luigis Mansion
149zł Towar na zamówienie.

LEGO Marvel Super Heroes 2
LEGO Marvel Super Heroes 2
129zł Produkt dostępny w magazynie.

Call of Duty Black Ops IV (4) [PL]
Call of Duty Black Ops IV (4) [PL]
199zł Towar na zamówienie.

Więcej...